1. Home
  2. 3HMONGTV NEWS
  3. ST. PAUL MINIMUM WAGE

ST. PAUL MINIMUM WAGE

0
0
video
Lub nroog St. Paul yuav nce qhov minimum wage rau pejxeem sawvdaws. Mloog Council Member Nelsie Yang cov lus. Yog nej leejtwg muaj lus noog txog txoj cai minimum wage nyob rau hauv nroog St. Paul, mus saib ntawm www.stpaul.gov/hreeo los yog hu rau 651-266-8966.

Hide picture