1. Home
  2. 3HMONGTV CONVERSATION
  3. SIBTHAM TXOG KEV MUS TXHAJ TSHUAJ COVID-19 VACCINE

SIBTHAM TXOG KEV MUS TXHAJ TSHUAJ COVID-19 VACCINE

0
0
video
play-sharp-fill
Yog tias nej muaj cov laus hnoob nyoog 65 xyoos rov sauv, hu mus teem caij ntawm nej lub primary clinic los sis mus saib cov chaw ntawm lub website no: mn.gov/findmyvaccine los yog hu rau (833)431-2053.

Hide picture