1. Home
  2. 3HMONGTV
  3. CONVERSATION
  4. SIBTHAM TXOG KEV MUS TXHAJ TSHUAJ COVID-19 VACCINE

SIBTHAM TXOG KEV MUS TXHAJ TSHUAJ COVID-19 VACCINE

0
0
video
Yog tias nej muaj cov laus hnoob nyoog 65 xyoos rov sauv, hu mus teem caij ntawm nej lub primary clinic los sis mus saib cov chaw ntawm lub website no: mn.gov/findmyvaccine los yog hu rau (833)431-2053.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hide picture