1. Home
  2. IN
  3. THE
  4. NEWS
  5. SNOW DAY: All schools will be closed, and programs, activities and events canceled Monday, March 5, due to the weather

SNOW DAY: All schools will be closed, and programs, activities and events canceled Monday, March 5, due to the weather

SNOW DAY: All schools will be closed, and programs, activities and events canceled Monday, March 5, due to the weather
0
0

All school grades PreK-12 will be closed Monday, March 5 due to snow storm.  All after school activities will be cancelled.

Nyob zoo txog cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm ntawv hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos,TAG KIS peb yuav kaw tag nrho cov tsev kawm ntawv, thiab khoos kas, tej yam uas muaj ua thiab cov rooj koom txoos vim huab cua tsis zoo.

Thov nco ntsoov:
Qhov yuav kaw kev ua kis las yog yuav muab xyuas seb yam kis las twg thiaj tsim nyog kaw. Mus saib hauv spps.org/sports.Yog xav paub txog xov tawm tshiab, mus saib hauv spps.org, social media los sis nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv qhov website.

Ua tsaug.

Hide picture