3HMONGTV NEWS (07/29/2020) –  Gov. Tim Walz yuav los tham txog tswvyim qhib tsev kawm ntawv rau menyuam. Tij los saib thiab mloog nws tham lus tseem ceeb nyob rau 7/30 thaum 2 teev tav su nyob rau ntawm no – www.facebook.com/3hmongtvnews. Peb yuav muaj txhais ua lus Hmoob.

Hide picture