1. Home
  2. 3HMONGTV NEWS
  3. NPOG QHOV NCAUJ QHOV NTSWG – MASK UP MINNESOTA.

NPOG QHOV NCAUJ QHOV NTSWG – MASK UP MINNESOTA.

NPOG QHOV NCAUJ QHOV NTSWG – MASK UP MINNESOTA.
0
0

LUS CEEB TOOM: Nco ntsoov peb txhua leej txhua tus yuav tsum muab ntaub los npog qhov ncauj qhov ntswg yog tawm rooj mus sab nraum zoov txhua lub sijhawm raws li txoj cai tau hais tseg nyob rau lub xeev Minnesota. Yog koj tiv thaiv koj tus kheej, koj pab tiv thaiv koj tsev neeg, yog koj tiv thaiv koj tsev neeg, koj yuav pab lub xeev Minnesota kom tsis txhob kis tus kabmob COVID-19. Ua tsaug.

Hide picture