1. Home
  2. 3HMONGTV
  3. NEWS
  4. JUST IN: IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR MINNESOTA VOTERS

JUST IN: IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR MINNESOTA VOTERS

0
0
video
URGENT ANNOUNCEMENT TODAY. Mloog zoo zoo. Yog hais tias nej tsis tau xa nej daim ntawv pov npav, TSIS TXHOB XA LAWM, NQA NCAJ RAIM MUS RAU LAWV LAWM XWB. LAWV YUAV TSUM TAU TXAIS NEJ DAIM NTAWV POV NPAV TSIS PUB DHAU LUB 11 HLI HNUB TIM 3.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hide picture