1. Home
  2. hbcstaff

hbcstaff

hbcstaff

SIBTHAM TXOG KEV MUS TXHAJ TSHUAJ COVID-19 VACCINE

Yog tias nej muaj cov laus hnoob nyoog 65 xyoos rov sauv, hu mus teem caij ntawm nej lub primary clinic los sis mus saib cov chaw ntawm lub website no: mn.gov/findmyvaccine los yog hu rau (833)431-2053.

3HMONGTV HELPS BHUTANESE COMMUNITY WITH COVID-19 MESSAGING

3HMONGTV NEWS (02/20/2021) – 3HMONGTV tsim muaj ib qho program los pab rau haiv neeg Bhutanese los yog Nepali tshaj tawm txog kabmob COVID-19 nyob xeev Minnesota. Kev txhawb nqa kom muaj qhov program no los ntawm Minnesota Department of Health. Cov neeg Bhutanese no muaj khwv yees li ntawm 3,000 leeg nyob rau xeev […]