1. Home
  2. hbcstaff

hbcstaff

3HMONGTV NEWS | NYIAJ PAB RAU TSEV KAWM NTAWV (AMERICAN RESCUE PLAN)

3 HMONG TV XOVXWM | LUS TSEEM CEEB TXOG NYIAJ PAB RAU ST. PAUL SCHOOL TSEV KAWM NTAWV (AMERICAN RESCUE PLAN (ARP). Mus tso nej cov lus teb (feedback) ntawm lub website no tsis pub dhau lub 9 hlis tim 10, 2021. https://www.spps.org/Page/42080 Muaj lus noog, hu rau Paj Yaj ntawm (651)500-3760.

YEHAUVAS XOVXWM

Vim muaj tus kab mob COVID-19, tsev neeg Hmoob Hawj nyob hauv lub xeev Kalifaunias (California), lub nroog Xakametaus (Sacramento), saib Yehauvas Cov Timkhawv lub rooj sib txoos rau hauv lawv lub vaj lub tsev. Raws li daim duab nyob ntawm sab xis, Ntxawg Hawj muab nws niam Nrhus ua kevcai raus dej. Nkawv coj […]
Hide picture