1. Home
  2. 3HMONGTV NEWS
  3. YEHAUVAS XOVXWM

YEHAUVAS XOVXWM

YEHAUVAS XOVXWM
0
0

Vim muaj tus kab mob COVID-19, tsev neeg Hmoob Hawj nyob hauv lub xeev Kalifaunias (California), lub nroog Xakametaus (Sacramento), saib Yehauvas Cov Timkhawv lub rooj sib txoos rau hauv lawv lub vaj lub tsev. Raws li daim duab nyob ntawm sab xis, Ntxawg Hawj muab nws niam Nrhus ua kevcai raus dej. Nkawv coj raws li tsab cai nom tswv npaj tseg rau lub 7 Hli tim 24 xyoo 2021. Txhia niaj txhia zaug thaum ua kevcai raus dej li no, muaj coob leej ntau tus saib ntsoov tiamsis vim muaj tus kab mob COVID-19, peb tsuas ua rau tom vaj tom tsev li tau teem tseg cia lawm.

Yehauvas Cov Timkhawv Lub Rooj Sib

Txoos Saum Huab Saum Cua Zaum Ob

Muaj Coob Leej Ua Kevcai Raus Dej Thiab Coj Raws Li Nom Tswv Txoj Cai

Lub 7 Hli Tim 30 Xyoo 2021

Tsaib no thiab xyoo no, Yehauvas Cov Timkhawv saib lub rooj sib txoos saum huab saum cua. Tsis tas li ntawd tseem muaj coob leej ntau tus ua kevcai raus dej rau tom vaj tom tsev, tom pas dej lossis tej tug menyuam dej. Xyoo no peb txhais lub rooj sib txoos tshaj li 500 tawm yam lus thiab ncav mus cuag li 240 lub tebchaws. Lub ntsiab rau lub rooj sib txoos no yog “Kev Ntseeg Cuab Tau Peb Lub Zog”.

Yehauvas Cov Timkhawv tos ntsoov hnub ua kevcai raus dej. Txhia niaj txhia zaus cov ua kevcai raus dej yeej ua kab zwb zawv los mus raus dej rau sawvdaws tau saib. Ib txhia saib ntsoov thiab ib txhia saib saum tej T.V. uas nyob ib puag ncig lawv.

Vim tus kab mob COVID-19 tseem huam zuj zus ntxiv, xyoo no peb muab neeg ua kevcai raus dej rau tom vaj tom tsev xws li tau npaj tseg. Peb xaiv tej tug uas twb ua kevcai raus dej hauv lawv tsev neeg los muab lawv ua kevcai raus dej. Ua li no lawv tsev neeg thiaj pom hnub tseem ceeb ntawd thiab txhua tus thiaj coj raws li nom tswv tsab cai rau lub 7 Hli tim 24 txog 25.

Nrhus Hawj hnub nyoog muaj li 55 xyoos. Nws tau hais tias: “Kuv zoo siab kawg li tau ua kevcai raus dej los ua Yehauvas Ib Tug Timkhawv. Zaum no kuv tau nrog Vajtswv sib raug zoo thiab nws tseem tiv thaiv kuv rau lub caij muaj tus kab mob aws no.”

Qhov ua kevcai raus dej li no qhia rau txhua leej txhua tus paub tias lawv yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv. Txojkev txiav txim siab ua kevcai raus dej tseem ceeb heev rau ib tug ntseeg twg lub neej thiab tsis yog leejtwg yuam nws ua. Tsis yog lam ua kevcai raus dej xwb tiamsis nws cog lus tseg tias nws yuav pe hawm Vajtswv mus tag nws lub neej.

Ib tug ntxhais hluas hu ua Xaufia Vitshaus (Sophia Huitron), hnub nyoog muaj li 15 xyoos. Thaum nws muaj 1 xyoos nws lub plawv dhia tsis tshua zoo. Txawm tsaib no muaj tus kab mos aws los nws yeej mus ua kevcai raus dej.

Xaufia hais tias: “Txawm muaj tus kab mob aws los kuv yeej tsis ntaus siab yau vim kuv lub homphiaj yog kom raus tau dej rau Vajtswv. Kuv xav qhia rau Yehauvas paub tias txawm muaj tus kab mob no los kuv yeej yuav ntseeg thiab teev tiam nws.” Nyob rau lub 8 Hli tim 1 xyoo 2020, Xaufia txiv muab nws ua kevcai raus dej nraum qab tsib taug. Vim peb hlub tshua tej kwvtij zej zog thiab mloog nom tswv kevcai, peb thiaj muab peb lubrooj sib txoos xyoo 2021 “Kev Ntseeg Cuab Tau Peb Lub Zog” faib ua 6 ntu tso rau saum huab saum cua rau sawvdaws tau saib rau tom vaj tom tsev lawm xwb. Peb muab qhov ua kevcai raus dej tso rau ntu

3 tom qab zaj lus qhuab qhia hu ua “Tus Uas Ntseeg Yuav Tau Txojsia Ntev Dhawv Mus Ib

Txhis.” Lanpaw Helim (Robert Hendriks), yog ib tug cev lus rau Yehauvas Cov Timkhawv hauv lub tebchaws U.S. tau hais tias: “Nyob hauv peb lub rooj sib txoos no peb sawvdaws txawj sib hlub sib pab thiab ntseeg Vajtswv kawg nkaus. Tab txawm tias yuav muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv npaum li cas los lub rooj sib txoos no txhawb kom peb sib koom siab thiab muaj kev zoo siab.”

Peb nqua hu ib zej tsoom sawvdaws mus xyuas lub rooj sib txoos nyob hauv lub vej xaij jw.org/hmn, theej tawm lub twj lossis lub app JW Library hauv lub xov tooj iOS lossis Android, lossis mus saib tau JW Tshooj TV hauv ROKU TV, Apple TV thiab lwm yam hais tsis txhua.

Peb ib txwm muaj lub rooj sib txoos no hnub 5 (Friday) mus txog hnub 7 (Sunday), tiamsis vim muaj tus kab mob aws peb muab cais ua 6 ntu saib. Ib lub lim tiam twg peb saib ib ntus. Txij ntua lub 6 Hli tim 28 xyoo 2021, muaj txog li 15 rau 20 plhom leej tibneeg nyob rau 240 lub tebchaws sib koom siab saib lub rooj sib txoos no ua ke. Lub 8 Hli tim 21 txog 22 yuav yog ntu xaus rau peb lub rooj sib txoos.

Tamsim no thoob plaws qab ntuj Yehauvas Cov Timkhawv muaj txog li 8.6 plhom leej lawm. Txhua xyoo muaj coob tus qhua uas tsis yog Yehauvas Cov Timkhawv tau tuaj nrog peb koom lub rooj sib txoos no. Xws li lub rooj sib txoos rau tsaib no muaj tshaj li 14 plhom leej tibneeg tuaj koom. Tiamsis xyoo no peb muab lub rooj sib txoos no txhais ntau tshaj li 500 tawm yam lus. Yog li ntawd peb vam thiab cia siab tias xyoo no yuav ntau dua li txhia xyoo.

####

U.S. MEDIA CONTACT: Robert J.

Hendriks 718.560.5600

pid.us@jw.org

LOCAL MEDIA CONTACT:

David Cohen – Local Spokesman

949.346.2133

davidcohen@rcmtool.org

Click here to view and use the video news release: https://pidjw.com/rc_sacramento_conv_center

 

Hide picture