1. Home
  2. hbcstaff

hbcstaff

DV-2023 | DIVERSITY VISA LOTTERY APPLICATION STARTS OCT. 6 AND ENDS ON NOV. 9

LUB 10/6 YOG HNUB MUS FILL DAIM NTAWM DV2023. YUAV MUAJ DAIM NTAWV NO THAM ME NTSIS KOM NEJ PAUB HAIS TIAS YOG LI CAS. DAIM NTAWV DV2023 YOG TSIM NYOB RAU NTAWM 1996 IMMIGRATION ACT LOS NTAWM US CONGRESSS. IB XYOOS TWG, NOM TSWV ASMISKA MUAB NPAV NTSUAB RAU 50,000 TUS NEEG NYOB RAU […]

LIZ LEE RUNS FOR MN HOUSE 67A

Liz Lee is a Democrat running to represent MN House District 67A to rebuild an Eastside that works for everyone. To learn more about Liz Lee, go to lizlee.org.

PROJECT TSHAV NTUJ: COMING OCTOBER 15

We will be collaborating with Project Tshav Ntuj on October 15 by live streaming an event they put together on suicide prevention. You can watch live at www.facebook.com/3hmongtvnews and www.youtube.com/hbctelevision.

FRESH TRADTIONS: THIS SATURDAY, OCTOBER 9

Come and join us for Fresh Traditions this Saturday at the St. Paul RiverCentre from 12pm-8pm. Fashion show starts at 7pm. We will be live streaming on our 3HMONGTV FB page and Youtube channel. Watch LIVE at www.facebook.com/3hmongtvnews and www.youtube.com/hbctelevision.
Hide picture