1. Home
  2. 3HMONGTV COVID UPDATES
  3. HMONG FUNERALS: QHIB TXHAJ TSHUAJ VACCINE RAU TSWV TSEV & THAWJ LWM TUB NCIG (03/29/2021)

HMONG FUNERALS: QHIB TXHAJ TSHUAJ VACCINE RAU TSWV TSEV & THAWJ LWM TUB NCIG (03/29/2021)

0
0
video
play-sharp-fill
B QHOV XOVXWM YUAV MUAJ HAIS QHIA RAU SAWVDAWS PAUB. TAM SIM NO, MINNESOTA DEPT. OF HEALTH TAU QHIB TXHAJ TSHUAJ RAU COV TSWV TSAV TXIAS THIAB COV THAWJ LWM TUB NCIG XWS LI KAV XWM, TXIV QEEJ TXIV NRUAS, TXIV TAW KEV, THIAB TXIV CUAB TSAV. COV NEEG NO YUAV TXHAJ TSHUAJ COVID19 UA NTEJ VIM LAWV TUAJ HAUJLWM TSEEM CEEB LOS YOG ESSENTIAL WORKERS. NEJ YUAV TSUM MUS REGISTER NYOB RAU NTAWM QHOV PROGRAM HU TIAS COVID19 VACCINE CONNECTOR. NYOB RAU NTAWM QHOV PROGRAM NO, QHIA RAU LAWV TIAS, NEJ YOG HEALTHCARE WORKERS THIAB HAIS TIAS NEJ TXOJ HAUJLWM UA TSIS TAU NYOB TOM TSEV. TSIS TAS LI, NEJ HU NCAJ NRAIM RAU NEJ LUB CLINIC LOS YOG PUBLIC HEALTH, LOS YOG NEJ QHOV CHAW MUAB TSHUAJ KOM NEJ TAU TXHAJ TSHUAJ VACCINE. YOG NEJ MUAJ LUS NOOG TXOG KEV TXHAJ TSHUAJ RAU COV NEEG NYOB HAUV TSEV TXAIS, HU RAU DEBBIE THOJ, NTAWM 651-201-3727 LOS YOG SAU EMAIL RAU NWS NTAWM DEBBIE.THAO@STATE.MN.US.
Hide picture