1. Home
  2. 3HMONGTV NEWS
  3. DV-2023 | DIVERSITY VISA LOTTERY APPLICATION STARTS OCT. 6 AND ENDS ON NOV. 9

DV-2023 | DIVERSITY VISA LOTTERY APPLICATION STARTS OCT. 6 AND ENDS ON NOV. 9

0
0
video
play-sharp-fill
LUB 10/6 YOG HNUB MUS FILL DAIM NTAWM DV2023. YUAV MUAJ DAIM NTAWV NO THAM ME NTSIS KOM NEJ PAUB HAIS TIAS YOG LI CAS. DAIM NTAWV DV2023 YOG TSIM NYOB RAU NTAWM 1996 IMMIGRATION ACT LOS NTAWM US CONGRESSS. IB XYOOS TWG, NOM TSWV ASMISKA MUAB NPAV NTSUAB RAU 50,000 TUS NEEG NYOB RAU LWM LUB TEB CHAWS TUAJ NYOB RAU TEB CHAWS ASMISKAS. COV MUAJ 18 ROV SAU QUALIFY MUS FILL DAIM NTAWV NO. THAUM FILL TAG LAWM, LAWV YUAV MUAJ TUS NEEG NTAWV LUB NPE TSO CUV XAB LAB CES XYOO 2023 NO LAWV YUAV NRHO NPE. COV TEB CHAWS UAS TWB XAV NEEG COOB TSHAJ 50,000 LEEJ TUAJ RAU TEB CHAWS ASMISKAS 5 XYOOS DHAU LAWM YUAV TSIS QUALIFY RAU QHOV PROGRAM NO. COV TEB CHAWS TSIS QUALIFY YOG CHINA, BRAZIL, BANGLADESH, DOMINICAN REPUBLIC, JAIMACA, SOUTH KOREA, EL SALVADOR, NIGERIA, UNITED KINDOM, CANADA, HAITI, MEXICO, VENEZUELA, HONDURAS, PAKISTAN, VIETNAM, COLUMBIA, INDIA, THIAB PHILIPPINE. TEB CHAWS NPLOG YOG IB LUB TEB CHAWS QUALIFY RAU NEEG TUAJ NYOB TEB CHAWS ASMISKAS. HAIS RAU IB TSOOM HMOOB SAWVDAWS, YOG NEJ LEEJTWG XAV TOS NEJ TUS TXHEEB TUS ZE TUAJ NYOG RAU TEB CHAWS ASMISKAS NO, NEJ YUAV TAU PAUB QHOV PROGRAM DV2023 NO KOM ZOO.
NWS TSUAS MUAJ 2 QHO REQUIREMENTS XWB. QHOV IB CES LUB TEB CHAWS TUS NEEG NYOB NTAWV YUAV TSUM QUALIFY RAU QHOV PROGRAM NO. QHOV OB CES TUS NEEG RAUG TOS TUAJ NTAWM YUAV TSUM MUAJ KEV KAWM NTAWV XWS LI HIGH SCHOOL LOS YOG KAWM TIAV 12 XYOOS KEV KAWM RAU ELEMENTARY LOS YOG SECONDARY EDUCATION LOS YOG TUS NEEG NTAWM YUAV TSUM MUAJ 2 XYOO EXPERIENCE UA HAUJLWM NYOB RAU 5 XYOOS DHAU LOS UAS TAU MUS KAWM TSAWG KAWG 2 XYOOS UA HAUJLWM.
YOG HAIS TIAS NEJ XAV PAUB TSEEB, NEJ MUS NTAU DV2023 SAUM INTERNET LAWV YUAV QHIA TSEEB TSHAJ NOV. LUB SIJHAW MUS FILL DAIM NTAWV NO YOG LUB 10/6 MUS TXOG LUB 11/9 XWB. TSIS TXHOB TOS TXOG LUB WEEK KAWG MAM XA MUS VIM MUAJ NEEG COOB HEEV UA RAU COMPUTER QEEB LAWM. TSIS TAS LI YOG KOJ XA 2 DAIG MUS, KOJ YUAV TSIS QUALIFY. NEJ MUS FILL DAIM NTAWM DV2023 NO NYOB RAU NTAWM LUB WEBSITE DVPROGRAM.STATE.GOV.

Hide picture